about

astronomy

technology

flying

stypendia

Od października 2012 roku jestem beneficjentem programu stypendialnego Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja.


Na stronie nauka zamieszczone są informacje o mojej pracy badawczej oraz o tym, czym zajmuję się w ramach doktoratu realizowanego w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN.


Część pomysłów, algorytmów czy też rozwiązań sprzętowych staram się komercjalizować.

W województwie kujawsko-pomorskim, a w szczególności w Toruniu, astronomia od zawsze była ważnym elementem świata naukowego. W mojej pracy doktorskiej działam na styku nauki podstawowej i techniki. Współpraca taka jest korzystna zarówno dla jednostki naukowej, pod auspicjami której realizuję doktorat, jak i dla lokalnych przedsiębiorstw. Te, włączając się w realizowane przeze mnie badania naukowe, wchodzą na nowe obszary rynku i wytwarzają nowe produkty.


Praca doktorska, choć dotyczy zagadnień z obszaru nauki podstawowej, zawiera bardzo istotną komponentę związaną z instrumentami astronomicznymi i sprzętem obserwatoryjnym. Bez nich pozyskanie danych i ich analiza nie byłyby możliwe. Każde obserwatorium astronomiczne jest laboratorium, w którym są testowane i wdrażane nowe rozwiązania. Z główną siedzibą w Toruniu, Projekt jest interdyscyplinarnym laboratorium badawczym przy Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN.


Jednocześnie, współpraca z zagranicznymi obserwatoriami wpływa pozytywnie na regionalny rozwój astronomii instrumentalnej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku współpracy z South African Astronomical Observatory,  z którym CAMK PAN współpracuje w ramach konsorcjum SALT (South African Large Telescope), a moje działania rozszerzają współpracę na mniejsze instrumenty. Rozwiązanie niektórych wyzwań wymaga udziału firm trzecich, które mają park maszynowy i tzw. knowhow niezbędne do wytworzenia niektórych produktów.


Współpracując z firmą Unisar z Bydgoszczy, brałem udział w powstaniu nowego produktu, którego projekt i wdrażanie koordynowałem pomiędzy Projektem Solaris, Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika i firmą. Podobna współpraca została nawiązana w zakresie rozwoju metod numerycznych. W tym wypadku, firma Sybilla Technologies planuje skomercjalizować algorytmy związane z analizą szeregów czasowych, które stosuję w analizie danych astronomicznych pochodzących z obserwacji siecią Solaris.


Aktualnie trwają prace nad prototypem mobilnego urządzenia analizującego głos ludzki w poszukiwaniu oznak stresu. Nawiązalem też współpracę z firmą Baader Planetarium, która chce skomercjaizować niektore z rozwiązań powstałych w ramach Projektu Solaris, który jest głownym elementem mojego doktoratu,


Powyższe zagadnienia idealnie wpisują się w zapisy w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.