ReWiA 2.0 html manual


 +---------------------------------------------------------------------------+
 | E l e k t r o n i c z n y  p o d r ę c z n i k  R e W i i  ( H E L P ) |
 +---------------------------------------------------------------------------+

Można używać następujących klawiszy :

ESC    - wyjście z podręcznika (HELPu).

strzałki - ruch kursora w lewo/prawo/do dołu/do góry
Home,ctrl-a - skok na początek linii
End,ctrl-e - skok nakoniec linii
PgUp,Backspace,Delete,ctrl-U - skok 1 stronę w góręł
PgDn,Space,Ctrl-V - skok 1 stronę na dół

F1, 1   - wyświetlenie pierwszego rozdziału (tego który właśnie widzisz).
F2, 2   - Cykliczna zmiana kodowania polskich liter. Zobacz też : rhelp -\?
F3, 3   - wyświetlenie poprzedniego rozdziału.
F4, 4   - wyświetlenie następnego rozdziału.
F5, 5   - Cykliczna zmiana kolorów (lcd, vt100, color).
TAB    - skok kursorem na następny wyraz będący nazwą innego rozdziału.
      Wyraz ten zostanie podświetlony. Klawisz TAB cyklicznie skacze
      pomiędzy takimi wyrazami w obrębie bieżącego rozdziału. Może nie
      być takich wyrazów w ogóle w bieżącym rozdziale. Wtedy można się
      z niego wydostać jedynie poprzez F1.
litera  - dowolna mała litera (a do z) robi to samo co TAB, z tym, że
      skacze na następny wyraz będący nazwą innego rozdziału rozpoczy-
      nający się od tej litery.
RETURN  - wyświetlenie rozdziału wskazywanego przez bieżącą pozycję kursora
      (patrz TAB). Jeśli kursor nie znajduje się na wyrazie będącym
      nazwą innego rozdziału operacja zostaje anulowana.

 +---------------------------------------------------------------------------+
 |   Lista komend ReWii (najedź kursorem lub TAB-em i naciśnij RETURN)   |
 +---------------------------------------------------------------------------+

APPEND     AREA      AUTOPLOT    AUTORANGE    BACKGND
C        CALIB      CLEAR      CLIP      CMD
COLORS     COMPRES     CONST      COPY      CREAT
CURFIT     CURSOR     CUT       CUTOUT     DELETE
DOS       ECHO      ED       ENDCMD     ENDM
ENER      ERRMODE     EXIT      FDTITLE     FFT
FILTER     FIT       FITSAVE     FORGET     GOTO
HARDCOPY    HEADER     HELP      HISTO      IF
INPUT      INSERT     INTEGRATE    IUELOG     JI
JL       JX       LABEL      LEAVE      LET
LINE      LOAD      LOG       LOGOFF     LUT
LT       M        MARKER     MEAN      MINMAX
MIPOS      MIRROR     MOVE      NORM      OFF
ON       OVPLOT     PADZERO     PARAB      PHOT
PLOTMODE    POLFIT     POLFIT2D    POLYENER    POPUP
POWER      PRINT      PRINTER     PTRS      RADVEL
REBIN      REGEN      RETRY      SAVE      SCANORM
SET       SETA      SORT      SPMATH     STARS
STATUS     TLOAD      TSAVE      USE       WIN
WINMODE     XFUN      XSCALE     YFUN      YSCALE
ZOOM      ZSCALE

 +---------------------------------------------------------------------------+
 |       pozostałe tematy opisane w niniejszym podręczniku       |
 +---------------------------------------------------------------------------+

Nowości
Licencja
Przegrywanie ReWii za pomocą Internetu
Instalacja
Konfigurowanie systemu operacyjnego
Kompatybilność z innymi programami
Uruchomienie programu, spis opcji
Organizacja ekranu, wyświetlanie widm
Struktura widma
Wprowadzanie komend
Edycja linii w oknie dialogu
Komendy z własnym menu
Edycja widma w trybie tekstowym
Kursor, poruszanie się po widmie
Tryby pracy
Zasady pisania makr
Wyrażenia arytmetyczne
Lista dostęnych funkcji w wyrażeniach
Lista dostęnych operatorów w wyrażeniach
Spis błędów sygnalizowanych przez ReWiĘ
Konwersja danych na format ReWii
Eliminacja błędów instrumentalnych
Przeliczanie na zaczernienia
Obliczanie pól i szerokości równoważnych
Dopasowywanie profili Gaussa i Lorentza